ม. รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
1 ท21201 ภาษาไทยเสริมทักษะ ครูสิทธิศักดิ์ ชัยวงศ์
1 ว21201 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ครูโสภิต บุญทน
1 ส21201 เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย ครูเฉลียว มาพะเนา
1 พ21201 บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน ครูสุดารัตน์ นามวิจิตร
1 ศ21201 ดนตรีพื้นเมือง ครูกฤตยพงษ์ บานเย็น
1 ศ21202 ดนตรีไทย ครูสุภาพร เมืองไทย
1 ศ21207 ขับร้อง 1 ครูวีระศักดิ์ สุภาพ
1 ศ21209 วาดภาพระบายสี 1 ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
1 ศ21211 ปฐมศิลป์ ครูกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
1 ศ21212 นาฏศิลป์เบื้องต้น ครูยุคลธร แก้วทองคำ
1 ง21204 งานกระดาษสา ครูอรวรรณ ขอพลอยกลาง
1 ง21205 แกะสลักผักผลไม้ ครูปรารถนา ศรีชนะกุล
1 ง21206 ผลิตภัณฑ์ที่วัสดุท้องถิ่น ครูดวงใจ จงพาภพ
1 ง21207 ประดิษฐ์ของชำร่วย ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง
1 ง21272 เปเปอร์คัต ครูจันทรา แย้มรุ่ง
1 ง21273 การโฆษณา ครูสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์
1 ง21276 การขาย ครูสิริกร จันทร์โชติเสถียร
1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูสุรัตน์ดา โหมกจันทึก
2 ท22201 ภาษาไทยเสริมทักษะ ครูภาวดี ศรีสุวรรณ
2 ว22201 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ครูพรรณธิภา พุทไธสง
2 ส22201 กฎหมายที่เยาวชนควรรู้ ครูลำไพ จินดาไพศาล
2 พ22201 เปตองเพื่อการแข่งขัน ครูสุบิณ โปร่งกระโทก
2 ศ22202 ดนตรีสากล ครูกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
2 ศ22205 ดนตรีไทย ครูสุภาพร เมืองไทย
2 ศ22207 วาดภาพสีเอกรงค์ 1 ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
2 ศ22208 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครูวีระศักดิ์ สุภาพ
2 ศ22209 ดนตรีพื้นบ้าน ครูกฤตยพงษ์ บานเย็น
2 ศ22213 ภาพพิมพ์ ครูกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
2 ศ22214 นาฏยลีลา ครูยุคลธร แก้วทองคำ
2 ง22205 งานประดิษฐ์ดอกไม้ ครูดวงใจ จงพาภพ
2 ง22207 งานปักด้วยมือ ครูพรทิพา เทียมถม
2 ง22221 งานอิเล็คทรอนิกส์พื้นฐาน ครูภูมิ เพ็ชรสุข
2 ง22222 งานซ่อมรถจักรยานยนต์ ครูธานินทร์ พ่วงพี
2 ง22223 งานมัณฑนศิลป์ ครูวิชา จำปา
2 ง22261 การเพาะเลี้ยงลูกปลา ครูดิเรก หมอยา
2 ง22262 พืชสมุนไพร ครูอำนาจ ขอพลอยกลาง
2 ง22271 งานเพ้นท์เพื่อธุรกิจ ครูสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์
2 ง22272 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครูภาวิดา รอดสวัสดิ์
2 ง22276 ฉลาดซื้อ ครูจันทรา แย้มรุ่ง
2 ง22277 ห้องสมุด ครูสมคิด พืชทองหลาง
3 ท23201 ภาษาไทยเสริมทักษะ ครูเทวีวรรณ การปลูก
3 ว23201 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
3 ส23201 เอกลักษณ์เมืองโคราช ครูเพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์
3 พ23201 เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
3 ศ23201 ศิลปะประยุกต์ ครูกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
3 ศ23203 นาฏศิลป์ ครูนิยม พื้นทะเล
3 ศ23208 เครื่องประดับละคร ครูยุคลธร แก้วทองคำ
3 ศ23210 ดนตรีไทย 3 ครูสุภาพร เมืองไทย
3 ศ23212 ศิลป์สร้างสรรค์ ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
3 ศ23213 เพลงโคราช ครูกฤตยพงษ์ บานเย็น
3 ศ23216 ขับร้องเพลงไทยสากล 1 ครูวีระศักดิ์ สุภาพ
3 ศ23217 ดนตรีคอมพิวเตอร์ 1 ครูกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
3 ง23202 อาหารอาเซียน ครูเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ
3 ง23224 งานสี ครูวิชา จำปา
3 ง23264 การผลิตพันธุ์ไม้ ครูปิยะวดี แสงเพ็ชร
3 ง23271 การบัญชีเบื้องต้น ครูภาวิดา รอดสวัสดิ์
3 ง23274 งานบริการท่องเที่ยว ครูชุลีภรณ์ จันณรงค์
3 ง23289 สร้างสรรค์งานคร๊าฟท์ ครูจันทรา แย้มรุ่ง
3 พ21202 กีฬานันทนาการ ครูชัยวัฒน์ จันทร์มาลย์
3 ศ21205 เครื่องประดับละคร ครูกิตติพงศ์ ประสมพงษ์
4 ง21203 อาหารไทย ครูวรรณา ทิพย์จันทร์
6 ง21286 การออมทรัพย์ ครูสุกัลยา วรรณโชติ
6 ง21221 งานซ่อมรถจักรยาน ครูวีระพรรณ์ ชาญศิลป์
6 ง21263 การขยายพันธุ์พืช ครูกมลลักษณ์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง