รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
ก0001 สวดมนต์แปล นางสันทนี เชื้อบุญมี
นางรุ่งอรุณ เทียมลม
9 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0002 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน VDO นางสาวพรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์
นางมันทนา ดายดัสกร
13 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0003 มารยาทไทย (ม.ต้น) นางลำไพ จินดาไพศาล 4 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0004 ตอบปัญหาสังคมศึกษา นางจิราภรณ์ ปะทักขินัง 10 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0005 เพลงคุณธรรมนำใจ นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอ 0 / 20
ก0006 รักษ์โรงเรียน นางสาวเพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์ 19 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0007 ธนาคารโรงเรียน นายจินดาชาติ แก้วกระบิล
นายเจษฎา ชนะโรค
40 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0008 มารยาทไทย (ม.ปลาย) นางดวงกมล แสงสวัสดิ์ 1 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0009 ก้าวทันโลก นางเกสรา มหัทธนบุญนพ 14 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0010 เศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ นางนงลักษณ์ สุมาลี 8 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0011 เพลงคุณธรรม นางวรรณพัชร พอกระโทก 0 / 20
ก0012 แข่งขันเพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา นางอังคณา ออนโคกสูง 1 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0013 สภานักเรียน นางภคินี บัวเผื่อน
นางนันท์นลิน แหล่งสนาม
45 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0014 เวทคณิต นางสาวรัตติมาลย์ ล้วนวิเศษ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0015 ซูโดกุ นางขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์ 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0016 A-Math นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล
นางสาวสุรัตน์ดา โหมกจันทึก
36 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0017 โครงงานคณิตศาสตร์ นางสาวรัชนี งอกศิริ
นางสุรีพร กลิ่นศรีสุข
7 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0018 อัจริยภาพคณิตศาสตร์ นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์ 5 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0019 คิดเลขเร็ว นางสาวนัธริยานันท์ สิตธิกิตติคุณ
นายวินัย ทิมสูงเนิน
23 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0020 เยาวชนสีขาว นางวิชะมัด งามจิตร 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0021 เขียนแบบ นายสุวิชา สุบงกช 16 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0022 ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น นายวิชา จำปา 20 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0023 สวนแก้ว สวนถาด นายดิเรก หมอยา 21 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0024 ทักษะเกษตร นายอำนาจ ขอพลอยกลาง 27 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0025 หน้าต่างสีเขียว นางปิยวดี รัตนประสบ 0 / 20
ก0026 ยุวบรรณารักษ์ นายพยุง ครากกระโทก
นางสาวธาร แก้วบุญเรือง
25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0027 หนังสือเล่มเล็ก นางสมคิด พืชทองหลาง
นางสาวชนิดา ศุภสุข
47 / 48 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0028 งานจักสานไม้ไผ่ นางสุกัญญา โฉดโคกสูง
นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ
40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0029 แกะสลัก-ผักผลไม้ นางปรารถนา ศรีชนะกุล
นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง
34 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0030 งานบายศรี นางดวงใจ จงพาภพ
นางสาวภาวิดา รอดสวัสดิ์
นางสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์
51 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0031 EMBROIDERY นางพรทิพา เทียมถม 7 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0032 รอบรู้เที่ยวทั่วไทย นางชุลีภรณ์ จันณรงค์ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0033 D.I.Y. นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ
นางจันทรา แย้มรุ่ง
38 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0034 ธุรกิจ นางสายใจ พรหมรุ่งเรือง 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0035 Motion Infographic นางจริยา วันเพื่องฟู
นางสาวทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง
40 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0036 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสุนิศา อยู่เจริญ
นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย
29 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0037 การสร้างการ์ตูน Animation 2 นางอุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์ 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0038 โครงงานคอมพิวเตอร์ม.ต้น นางฉลวย ใบโพธิ์
นางกันตนา กองธรรม
15 / 16 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0039 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย นายสมชาย กองธรรม 10 / 10 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0040 สตาฟเชียร์ นางมธุริน ขันติโชติ
นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ
นายนพพร ฉลองกลาง
33 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0041 เยาวชนนักพูด นางปุณญิสา โชตนาพงศ์
นางพลอยนภัส ธิติภัทรรัตน์
นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนา
8 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0042 คลีนิคภาษา นางสาวรัตติกร สิริการ
นางสาววิชิดา ศิริภูมิ
48 / 54 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0043 คัดลายมือ นายเฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร 17 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0044 การต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) นางสาวปรียานุช หนอกกระโทก
นางพจนีย์ บุพรัง
นายสิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์
18 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0045 คัดเขียนไทย นางสาวสุธิดา บรรดาศักดิ์
นางพฤศจิ วัฒนภูมิชัย
28 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0046 ยุวกวีศรีบุญ นางเทวีวรรณ การปลูก 0 / 20
ก0047 ภาษาพาเพลิน นางสาวภาวดี ศรีสุวรรณ 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0048 ขับขานทำนองเสนาะ นางปรานปาลิน แก้งกองศรี 18 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0049 ปริศนาซ่อนคำ นางอรุณี ศรีศิริ 0 / 20
ก0050 ประชาสัมพันธ์ นางปุณริศา หิรัญชาติ 9 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0051 โครงงานวิทยาศาสตร์ นายกิตติพงษ์ เวียงสมุทร 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0052 พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ นางโสภิต บุญทน
นางสาวกิ่งกาญน์ กลิ่นจันทร์
29 / 29 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0053 SCIENCE SHOW นางสาวอรวรรณ ผันผาย
นายสรยุทธ เจิมพันธ์นิช
6 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0054 นักประดิษฐ์ นางวรพร ลำพงษ์เหนือ 20 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0055 สวนพฤกษศาสตร์ นางสาววรารัตน์ รัตนจันทร์
นางสาวประทุม คำนาค
นางสาวพรรณธิพา พุทไธสง
87 / 92 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0056 ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ นายสาโรจน์ จ้องสละ
นายอภิรักษ์ พูลสมบัติ
นางนันทนา อิ่มสันเทียะ
นางสาวบังอร ชัยรัมย์
17 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0057 นักวิจัยรุ่นเยาว์ นางสาวปาริฉัตร ภคเมฆานนท์
นางสาวจินตนา ระหาญนอก
21 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0058 โครงงานสะเต็มศึกษา นางสาวณัฐธันยา ศิริโพธิ์ตะ
นายศรัณยู เมืองกระจ่าง
11 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0059 นักบินน้อยบุญวัฒนา นางสุภาวดี พุฒทองหลาง 18 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0060 Portfolio นางสาวภัทรวิภา วงษ์จำปา 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0061 ธุรกิจพอเพียง นางมุนินทร์ สุขสำราญ
นางธีรณีย์ ฤทธิแสง
36 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0062 How To……. นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0063 Y.C. นางบุญเต็ม ซ้อนกลิ่น
นางสาวกรุณา อุ่นเมือง
5 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0064 Spelling Bee นางภัทราวรรณ ยอดทองเลิศ
นางวันเพ็ญ ทิมสูงเนิน
6 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0065 Crossword Puzzle นางสาวเบญวรรณ แก้วปัดโชติ
นางจงลักษณ์ ขจรไพร
นางสาววรุณทิพย์ วัชรคุปต์
33 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0066 Can Do? นางเสาวนีย์ สวนสินไทย 11 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0067 Crossword Game นางสาวรินภัทร บุตรศรีภูมิ
นางสาวลัดดา ประกอบ
นางสาวกานต์ณิชา เพชรกอง
นางสาวศิริลักษณ์ หนูแก้ว
54 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0068 ชุมนุม EP นางสาวอุทัยวรรณ นาชิน
Ms.Hyasmine
Mr.Tabot Moses Tabot
Ms.Marie Danielle
Mrs.Ember
นางธิดารัตน์ สมานพันธ์
59 / 59 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0069 IQ Word Up นางสาวเกษรา มีลาภ 2 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0070 เกาหลีมีอะไร I SEOUL U นางสาวภาวิณี ขอชิดกลาง 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0071 HSK-PAT น่ารู้ นางสาวกชณิภา วิชยปรีชา 23 / 23 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0072 ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพในยุคดิจิตอล นายอำนวย ทวี 32 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0073 ญี่ปุ่นศึกษา นางสาวพิมพ์ลภัส ห่อไธสง
นางสาวชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์
42 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0074 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน นางสาวจิราพร ทวนไกรพล
นางสาวเมธิตา เมืองวงษ์
34 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0075 โยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
27 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0076 ผู้นำเชียร์ นางสาวยุคลธร แก้วทองคำ
นางนิยม พื้นทะเล
26 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0077 นาฎศิลป์ นางนิยม พื้นทะเล
นางสาวยุคลธร แก้วทองคำ
นายกฤตยพงษ์ บานเย็น
นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
35 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0078 ดนตรีไทย นางสาวสุภาพร เมืองไทย 11 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0079 วาดภาพระบายสี รัชพล เจริญเปี่ยม 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0080 ถ่ายภาพและหนังสั้น นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล 53 / 70 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0081 ดนตรีพื้นเมือง นายกฤตยพงษ์ บานเย็น
นางนิยม พื้นทะเล
นางสาวยุคลธร แก้วทองคำ
นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
18 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0082 ดนตรีสากล(สตริง/โฟลคซอง) นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
52 / 75 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0083 ขับร้องเดี่ยว นายวีรศักดิ์ สุภาพ 27 / 28 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0084 To Be Number One นางรชยา พจนจินดา กอร์ตาซา 27 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0085 พยาบาล นางฐิติมา ปัญญะสังข์ 37 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0086 รักษาดินแดน นายปัณณธร อยู่คำ
นางวนิดา ธาตุประกอบ
นางเฉลียว มาพะเนา
นายภูริชา เพ็ชรสุข
นางสาวสุดารัตน์ นามวิจิตร
165 / 1000 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0087 ลูกเสือกองพิเศษ นายภูมิ เพ็ชรสุข
นางโสภา เพ็ชรสุข
102 / 1000 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0088 ฟุตบอล(ชาย) นายสุทธินันท์ พิสันเทียะ
นายภาณุมาศ อาจนิยม
64 / 70 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0089 ฟุตซอล นางสาวจิราภรณ์ สิงห์จันทร์ลา 25 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0090 ตะกร้อ นายสุบิณ โปร่งกระโทก 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0091 กรีฑา นายเชิดชัย พุ่มเกาะ 27 / 31 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0092 เปตอง นายเพลิน แนบกระโทก 21 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0093 งานปั้น นางเพียงพร จินดามาตย์ 12 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก0094 วาดเส้น นายจิตรกร 7 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด